Massage

旅をしなければ、飲めない酒がある。
探さなければ、見つからない酒がある。
旅が、宝探しになる。
日本人の「心からのおもてなし」に
出会える場所に旅酒はあります。

مشروبات الکلی است نیست که قادر به نوشیدن اگر من یک سفر نمی وجود دارد.

است که مشروبات الکلی که یافت نشد اگر من برای آن نگاه وجود دارد.

سفر شکار گنج شود.

است که TABI-خاطر وجود
در جایی که می توانید در سراسر ژاپنی “مهمان نوازی صمیمانه” آمده است.